بارب

بارب ها ماهی های همزیست با انواع کوی و گلدفیش هستند، بارب ها کمک می کنند تا پوست کوی و گلدفیش ها عاری از هر گونه انگل بماند و از بیماری آن ها جلوگیری می کند